Občianske právo

Naša kancelária vám poskytuje právne poradenstvo v oblasti občianskeho práva, vrátane zastupovania v rámci konania pred súdom:

 • vypracovanie Vami požadovaných právnych úkonov (všetky zmluvné typy upravené v Občianskom zákonníku, závety, zakladateľská listina atď.)
 • zastupovanie v konaní pred súdom, alebo iným štátnym orgánom 
 • žaloba na ochranu osobnosti
 • uplatnenie nemajetkovej ujmy pri škodách na zdraví
 • vymáhanie pohľadávok či už súdne alebo mimosúdne, vrátane pohľadávok nasledujúcich sa spotrebiteľských vzťahov
 • spracovanie, predloženie návrhu na vykonanie , návrh na zastavenie vykonania a komplexné zastupovanie v tomto konaní
 • zastupovanie v prípade konania dražby vášho majetku
 • poradenstvo pri prevode poľnohospodárskej pôdy
 • kompletnú prípravu a vypracovanie dokumentov pre prevod Vašich nehnuteľností(kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluva o budúcej zmluve, dohoda o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva)
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností vrátane zastupovania v katastrálnom konaní
 • právne poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov atď.