Právne služby

Mgr. Štefan Krnáč, advokát

 • Zapísaný v zozname advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou.
 • Konkurzný a reštrukturalizačný správca zapísaný v zozname správcov vedených Ministerstvom spravodlivosti SR.
 • Rozhodca Stáleho rozhodcovského súdu Slovenskej bankovej asociácie, vrátane rozhodovania spotrebiteľských sporov.

Rodinné právo

ROZVOD:

Ešte predtým, ako podáte návrh na rozvod manželstva na súd, dôrazne odporúčame urobiť všetko pre zachovanie manželstva a rodiny. „Návrh na rozvod manželstva“  musí byť posledným možným riešením rodinných problémov v manželstve. Rozvod manželstva má priamy vplyv nielen na vzťahy medzi samotnými manželmi, ale predovšetkým na deti.

Poplatky za rozvodové konanie:

Za návrh na začatie rozvodu sa platí súdny poplatok vo výške 66 eur. Možno ho zaplatiť kolkami, alebo v hotovosti v pokladni príslušného súdu a potvrdenka o zaplatení sa následne pripojí k návrhu. Celková suma rozvodu sa ale môže navýšiť napríklad o vypracovanie znaleckého posudku v prípade sporu o zverenie dieťaťa. Náklady tak môžu stúpnuť o niekoľko stoviek eur.

Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom:

Ak sa v manželskom vzťahu nachádza aj neplnoleté dieťa, je potrebné navrhnúť predstavu úprav rodičovských práv po rozvode. Musí sa uviesť napríklad aj to, komu budú zverené maloleté deti do osobnej starostlivosti, v akej výške bude výživné a ako upraviť styk s maloletým dieťaťom.

Naša kancelária Vám pomôže s úpravou pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva:

 • so zverením dieťaťa do výchovy jedného z rodičov,
 • striedavú osobnú starostlivosť rodičov k maloletým deťom
 • styk rodičov prípadne ostatných príbuzných s maloletými deťmi

Výška výživného na maloleté dieťa:

Výživné možno charakterizovať ako finančný príspevok určený najmä na uspokojovanie potrieb maloletého dieťaťa a na vyrovnanie jeho životnej úrovne so životnou úrovňou jeho rodičov.

Zákonnú vyživovaciu povinnosť majú vo všeobecnosti obaja rodičia, čo však neznamená, že na výživu dieťaťa musia prispievať rovnakou sumou, nakoľko nehovoríme o mechanickej rovnosti. Výšku vyživovacej povinnosti každého rodiča je nevyhnutné posúdiť individuálne, a to aj vzhľadom na ustanovenie § 62 ods. 2 zákona o rodine, ktorý stanovuje, že obaja rodičia musia prispievať na výživu podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov.

Zákonom je stanovená len minimálna výška výživného, ktorá sa počíta z 30% životného minima, ktoré predstavuje aktuálne sumu 28,08 EUR.

Horná hranica nie je zohľadnená a vždy sa zohľadňuje podľa príjmov, ale aj majetkových pomerov daného človeka. Samotná výška výživného sa určuje podľa celkových nákladov na život dieťaťa.

V súdnom konaní je potrebné zisťovať a preukazovať nasledujúce druhy výdavkov dieťaťa:

 1. výdavky na bývanie dieťaťa
 2. strava
 3. ošatenie
 4. cestovné náklady
 5. lieky a lekárenské pomôcky
 6. hygienické potreby
 7. poistné plnenia
 8. sporenie
 9. výdavky na výkon povolania
 10. záujmy a krúžky
 11. iné

Z nich sa následne určí, kto by sa mal akým pomerom podieľať na výchove a na základe týchto prepočtov sa potom získa výška výživného. Výpočet je výsostne individuálny a navyše sa môže zohľadniť aj dohoda medzi rodičmi. Pretože ak sa obaja partneri dohodnú na nejakej sume, súd to nebude ovplyvňovať.

Vysporiadanie BSM:

Konanie o majetkovom vysporiadaní“ prebehne až po rozvodovom konaní.

Čo je BSM:

 • Skratka označuje bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, Ak manželia spolu nežijú v spoločnej domácnosti a nehospodária spolu, neznamená to, že zaniklo ich bezpodielové spoluvlastníctvo
 • BSM znamená to, že majetok, ktorý nadobudli počas manželstva, je spoločný, okrem vecí, ktoré ste získali darom, dedičstvom, veci osobnej povahy a veci, ktoré slúžia na výkon povolania.
 • BSM pri rozvode sa delí spravidla na polovicu, Deliť sa musíte aj o hypotéku a ostatné spoločné dlhy.
 • Partneri sa môžu dohodnúť na zúžení alebo rozšírení BSM, teda že napr. auto alebo chalupa je len jedného z nich,
 • Po rozvode plynie trojročná lehotana uzatvorenie dohody o vyrovnaní BSM,
 • Ak sa manželia nevedia dohodnúť, v tejto lehote musia podať návrh na súd na vyrovnanie BSM,
 • Ak sa v trojročnej lehote nedohodnú a ani sa neobrátia na súd, nastane fikcia vyrovnania– každý z partnerov získava jednu polovicu majetku.


Naša kancelária Vám pomôžeme so zrušením a vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)  nasledovne:

 • pripravíme a vypracujeme „Dohodu o vysporiadaní BSM,
 • zastúpime Vás v konaní pred súdom pri zrušení aj vysporiadaní BSM
 • pomôžeme Vám vysporiadať spoločný nájom bytu manželmi.

 

Občianske právo

Naša kancelária Vám poskytne právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva:

 • vlastnícke právo – všetky formy vlastníctva hnuteľných vecí aj nehnuteľností, susedské spory, záväzkové právo – všetky formy zmlúv obsiahnutých v Občianskom zákonníku: kúpna zmluva, darovacia zmluva, záložná zmluva, zmluva o pôžičke, nájomná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o vysporiadaní BSM, zmluva o budúcej zmluve atď.
 • vymoženie Vašich pohľadávok
 • zastupovanie v súdnom aj v exekučnom konaní vrátane zastupovania v dedičskom konaní – vypracovanie a podávanie žalôb, návrhov, vyjadrení, odvolaní, dovolaní atď.
 • príprava a vypracovanie všetkých druhov zmlúv, plnomocenstiev, výziev atď. resp. kontrola a revízia už existujúcich zmlúvza účelom zabezpečenia právnej istoty.

 Prevody nehnuteľností

 • poradenstvo pri prevode poľnohospodárskej pôdy
 • kompletnú prípravu a vypracovanie dokumentov pre prevod Vašich nehnuteľností(kúpna zmluva, darovacia zmluva, dohoda o zrušení a vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, dohoda o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zmluva o budúcej zmluve, dohoda o zriadení vecného bremena, zmluva o zriadení záložného práva) kontrola a revízia už existujúcich zmlúv za účelom zabezpečenia právnej istoty
 • vypracovanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnostívrátane zastupovania v katastrálnom konaní
 • právne poradenstvo v oblasti nájmu nehnuteľností, nájmu a podnájmu bytu, nebytového priestoru, pozemkov atď.

Dedičské právo

Naša kancelária Vám poskytne právne poradenstvo v oblasti dedičského práva:

 • vypracovanie Vami požadovaných právnych úkonov (závet, listina o vydedení atď.)
 • zastupovanie vdedičskom konaní pred notárom a súdom.