Osobný bankrot

Je ľudové pomenovanie pre  oddlženie. Osobným bankrotom je konanie, ktorého cieľom je zbaviť fyzickú osobu presne  určených dlhov / nie úplne všetkých /. Proces má dve formy a to konkurz alebo splátkový kalendár. Vo všeobecnosti platí, že pre dlžníka je vhodnejšia forma konkurzu, ak nemá žiadny majetok, alebo majetok, ktorý pre dlžníka nemá význam. V tejto forme dochádza k predaju majetku dlžníka v ponukových konaniach. Druhá forma - splátkový kalendár je vhodnejšia skôr pre dlžníka, ktorý má majetok a nechce aby došlo k jeho predaju. V tomto prípade nedochádza k predaju majetku, ale k postupnému splácaniu pohľadávok veriteľov za presne daných podmienok.

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácia poskytuje možnosť oddlženia jedine fyzickým osobám, ktoré splnia presne určené zákonné podmienky. Osobný bankrot je riešenie pre nepriaznivú finančnú situáciu. V prípade, že ste ako fyzická osoba zadlžený, je voči vám vedená exekúcia / od vydania poverenia na vykonanie exekúcie uplynul aspoň rok / a už nedokážete ďalej splácať svoje dlhy, môže byť osobný bankrot práve to, čo hľadáte. 

Osobný bankrot je jediné zákonné riešenie, pomocou ktorého je možné zbaviť sa dlhov, ktoré už nedokážu splácať. Celý proces prebieha pod dohľadom súdu, takže počas tohto procesu, a ani po jeho úspešnom ukončení nie je možné vymáhať Vaše dlhy alebo postihnúť Váš majetok exekúciou. V priebehu osobného bankrotu Vaše dlhy už nerastú.  

Na čo si treba dať pozor?

Každý veriteľ, ktorý bol dotknutý oddlžením, má právo domáhať sa zrušením oddlženia návrhom podaným voči dlžníkovi alebo jeho dedičom na súde, ak preukáže, že dlžník nemal poctivý zámer. Môže tak  urobiť do šiestich rokov  od vyhlásenia konkurzu alebo určenia splátkového kalendára.

Dlžník nemá poctivý zámer najmä, ak:

 • Úmyselne neuviedol časť svojho majetku
 • V zozname veriteľov úmyselne neuviedol veriteľa - fyzickú osobu
 • Úmyselne neuviedli dôležitú informáciu
 • Neposkytol správcovi požadovanú súčinnosť
 • Sa úmyselne priviedol do platobnej neschopnosti
 • V čase podania návrhu dlžník nebol platobný neschopný, i keď o tom vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti mal vedieť
 • Zo správania sa dlžníka pred podaním návrhu možno usudzovať, že pri preberaní záväzkov sa spoliehal na to, že svoje dlhy bude riešiť konkurzom alebo splátkovým kalendárom alebo, že mal snahu poškodiť svojich veriteľov alebo zvýhodniť niektorých veriteľov
 • Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní splátkový kalendár
 • Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní výživné pre dieťa
 • Bez vážneho dôvodu riadne a včas neplní svoju povinnosť vrátiť centru hodnotu poskytnutého preddavku na úhradu paušálnej odmeny správcu
 • Dlžník sa domáhal zbavenia dlhov napriek tomu, že na území Slovenskej republiky nemal v čase podania návrhu centrum hlavných záujmov.

 Aké doklady k žiadosti sú potrebné?

 • Životopis s opisom aktuálnej životnej situácie, / najmä uvedenie dôvod existencie finančných problémov /
 • Zoznam osôb spriaznených s dlžníkom (meno, priezvisko a adresa, príp. dátum narodenia, napr. deti, manžel / ka, rodičia, súrodenci),
 • Zoznam aktuálneho majetku a zoznam majetku väčšej hodnoty, ktorý vlastnil dlžník v posledných 3 rokoch,
 • Zoznam veriteľov,
 • Doklad preukazujúci exekučné alebo iné vykonávacie konanie, ktorý nie je starší ako 30 dní.